Japan

Komatsu Ltd
Forestry Machine Div.
Komatsu Bldg. 2-3-6 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-8414, Japan


Yoshinori Tono
General manager
Phone: +81 3 5561 2871
Fax: +81 3 5561 4753
e-mail: yoshinori_tono@komatsu.co.jp

Masao Fukuda
Chief Project Manager
Phone: +81 3 5561 2871
Fax: +81 3 5561 4753
e-mail: masao_fukuda@komatsu.co.jp